مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده اعتباری متقاضیان وجوه اداره شده آموزش وپرورش

به نام خدا

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده اعتباری متقاضیان وجوه اداره شده آموزش وپرورش جهت اخذ وام صندوق تعاون

* مدارک مورد نیاز

1- اصل معرفی نامه از سازمان  آموزش وپرورش  استان  اصفهان

2 اصل  و تصویر شناسنامه و کارت ملی وام گیرنده

3- تصویر مجوز راه اندازی فعالیت  آموزشی  ویا تصویر موافقت اصولی از سوی شورای نظارت

4- تصویر تایید یه اداره کل نوسازی مدارس استان ( مجوز نوسازی )

5- تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه محل فعالیت مدرسه در سال تحصیلی جاری

6- تصویر حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال وآخرین فیش حقوقی وام گیرنده

7- ارائه گواهی کسر اقساط از حقوق وام گیرنده به نفع صندوق تعاون کشور

8-  فاکتور معتبر دارای سر برگ و شماره بابت خرید تجهیزات به مبلغ                               ریال

دارای نشانی و مهر و امضای فروشنده ( ضمناً خریدار فاکتور را مهر و امضا نماید )

9- گشایش حساب پس انداز بنام وام گیرنده و تامین حداقل مبلغ                      ریال بابت سهم پیش پرداخت متقاضی در حساب مذکور قبل از اخذ وام

10- پوشه فنر دار

* مدارک ضامنین و تضمینات

1- اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی ضامن

2- تصویر حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی ضامن

3- ارائه گواهی کسر اقساط حقوق ضامن از سازمان یا اداره یا  متبوع به نفع صندوق تعاون کشور

4-ارائه گواهی امضا از دفتر خانه برای تسهیلات 8 میلیون تومان به بالا یا شعبه بانک طرف حساب ضامن ( درصورتی که ضامن عضو تعاونی باشد با ارائه تصویر کارت یا سهام یا دفترچه عضویت تعاونی و گشایش حساب پس انداز نزد شعبه صندوق تعاون نیاز به ارائه گواهی امضا نمی باشد )

5- سفته به مبلغ                                     ریال که داخل آن قسمت متعهد توسط وام گیرنده وپشت سفته توسط ضامن نزد مسئول شعبه تکمیل و امضاء می گردد .

6- چک به مبلغ                                       ریال عهده یکی از بانکهای طرف حساب وام گیرنده

* مدارک تکمیلی

1- تکمیل و امضای فرم درخواست تسهیلات شعبه توسط وام گیرنده

2- تکمیل و امضای فرم قرار داد فروش اقساطی توسط وام گیرنده و ضامن

3- تکمیل و امضای فرم مشخصات و اطلاعات و فرم تعهد نامه ها توسط وام گیرنده و ضامن

* مرحله پرداخت تسهیلات توسط شعبه

1- پس از ارائه مدارک به صورت کامل توسط متقاضی به شعبه صندوق تعاون ظرت مدت 15 روز چک تسهیلات در وجه فروشنده صادر خواهد شد .

 

اداره تسهیلات صندوق تعاون استان اصفهان

کارشناسی توسعه مدارس غیر دولتی سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان

 

/ 0 نظر / 14 بازدید